fbpx

החלטות רשות מקרקעי ישראל

החלטה 1591

בהחלטה 1591 אין שינויים משמעותיים, מטרתה היא לעדכן ולהרחיב את הוראותיה שלהחלטה 1553 בנושא עיגון זכויותיהם של בעלי משקים חקלאיים בחלקת המגורים. בין היתר מפורטים התנאים הנדרשים כדי להצטרף להחלטה, פירוט התשלומים הנדרשים למבקשים להוון את חלקת המגורים ולערוך התחשבנות מחדש, וכן פירוט התנאים לפיצול מגרש וכיצד מחושב תשלום דמי הרכישה.

החלטה זו התקבלה ביום 24.12.18, והחליפה את החלטה מס’ 1553.

בין עיקרי ההחלטה 1591

 • על כלל התשלומים המפורטים בהחלטה זו, חוץ מתשלום דמי חכירה בשיעור 3.75%, תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית.
 • כל תשלום בשיעור של 33% הנזכר בהחלטה לא תחול עליו הנחת אזור.
 • שיעורי התשלומים המשוקללים יהיו כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א’ להחלטה.
 • חוכר ביישובי עוטף עזה, יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף בינוי של 215 מ”ר למגורים בלבד.
 • חוכר ביישובי קו עימות יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים.
 • בהפרדת מגרש מנחלה, שבוצעה כנגד תשלום מלא של דמי חכירה מהוונים, יהיה בעל הזכויות בנחלה רשאי לבקש מרשות מקרקעי ישראל ביצוע ההתחשבנות מחדש.

החלטה 1553

החלטה 1553 באה לעדכן ולהרחיב את הוראותיה של החלטה 1523 בדבר עיגון זכויותיהם של בעלי נחלה בחלקת המגורים. 
החלטה זו התקבלה ביום 7.5.18, והחליפה את החלטה מס’ 1523.

תמצית ההחלטה 1553

 • בגין כל התשלומים המפורטים בהחלטה, למעט תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75%, תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית.
 • הנחת אזור לא תחול על תשלום בשיעור של 33% הנזכר בהחלטה. 
 • שיעורי התשלומים המשוקללים יהיו כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א’ להחלטה.
 • חוכר ביישובי עוטף עזה יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים.
 • חוכר ביישובי קו עימות יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף הבניה הבסיסי למגורים בלבד.
 • בהפרדת מגרש מנחלה, שבוצעה כנגד תשלום מלא של דמי חכירה מהוונים (בהתאם להנחות אזור עדיפות לאומית), יהיה בעל הזכויות בנחלה רשאי לבקש מרשות מקרקעי ישראל ביצוע ההתחשבנות מחדש.

החלטה 979

תאריך: 27.3.2007
הנדון : קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש”ך – 1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן: “המועצה”) בישיבתה מיום 27.03.07 כלהלן:

1.​כללי:
1.1​החלטה זו נועדה לעגן את זכויות החקלאים בישובים חקלאיים בחלקת המגורים, כהגדרתה בהחלטה זו. חקלאי או אגודה חקלאית אשר יבחרו להצטרף להסדר המפורט בהחלטה זו, יהיו זכאים לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול המינהל בדבר השבת קרקע למינהל בעת שינוי יעודה. 

1.2​עיגון זכויות בחלקת המגורים בהתאם להוראות המפורטות בהחלטה זו (להלן: “ההסדר”) הינו וולונטרי ויוכל להיעשות אך ורק בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים בה. 

1.3 חובת עיבוד הנחלה ברציפות, לאורך כל תקופת החכירה, תמשיך לחול על כלל חוכרי קרקע בתנאי נחלה במקרקעי ישראל, בין אם הצטרפו להסדר שבהחלטה זו ובין אם לאו.

1.4 על מי שלא הצטרף להסדר ימשיכו לחול הכללים הקבועים בהחלטות המועצה ונהלי מינהל מקרקעי ישראל (להלן: “המינהל”) כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - אפריל 2019

מיום הקמת מועצת מקרקעי ישראל ועד לשנת 2019 קבלה המועצה למעלה מ- 1,500 החלטות.
לאורך השנים חלק מההחלטות פג תוקפן וחלקן האחר עודכנו כל כמה חודשים. מספן הרב של ההחלטות חצר בלבול רב בקרב הציבור.

מתוך רצון להקל על המעקב אחר ההחלטות, גובש קודקס אשר במסגרתו בוטלו מאות החלטות ובמקומן עודכנו החלטות ונוסחו מחדש.
עם כניסתו לתוקף של הקודקס, בוטלו כלל החלטות מועצת מקרקעי ישראל אשר התקבלו בעבר. 
במטרה לאחד את כלל ההחלטות המועצה וגיבוש קובץ החלטות שישקף את מדיניות המקרקעין.

תחומי התמחות נוספים

עורך דין מושבים

עורך דין מושבים מתמחה בייעוץ וטיפול בעסקאות חקלאיות. כל עסקה כזאת הינה מורכבת בגלל שקיימים בה היבטים משפטיים, מיסוי ועוד. בנוסף, מעורבים גורמים נוספים כמו רשות מקרקעי ישראל והאגודות השיתופיות. יש צורך להבין את כל הנושא לעומק לפני כל ביצוע עסקה. משרד “ליאור מנדלסון שור” עוסק בנושא וניתן לקבל אצלו מידע רב.

קרא עוד

מכירת משק חקלאי

המשק מתחיל להיות עול? כל מה שצריך לדעת לפני שמוכרים משק חקלאי הוא נכס השונה משאר סוגי הנכסים הקיימים  מכל נכס אחר כמו דירה, עסק או מגרש. משק חקלאי מגלם בתוכו הן שטח למגורים והן

קרא עוד

בית שלישי בנחלה

כל מה שצריך לדעת על בניית בית שלישי בנחלה מקרקעין הוא תחום מורכב הכרוך בהרבה מאוד בירוקרטיה, תהליכים ארוכים וכמובן גם הוצאת כספים רבים. אם מקרקעין באופן כללי הוא תחום מורכב, נחלות במושבים הן תחום

קרא עוד

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

דילוג לתוכן